Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
 • PERGAMINART Katarzyna Gargas
  ul. Błękitna 7
  10-137 Olsztyn
  NIP: 739-101-36-99

 • E-mail:adm@pergaminart.pl
 • Telefon+48 609 288 207
 • Godziny działania sklepu**** Zamówienia online - 24h **** ****** Kontakt telefoniczny ****** PN - PT w godz. 9-15
Facebook
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik, dostępnego pod adresem internetowym: http://pergaminowy-sklepik.pl;
 2. Właścicielem sklepu internetowego Pergaminowy Sklepik jest Katarzyna Gargas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy PERGAMINART Katarzyna Gargas, z siedzibą ul. Błękitna 7, 10-137 Olsztyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7391013699, REGON 510294202;
 3. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą:
 • przy pomocy korespondencji tradycyjnej (pocztowej), na adres: ul.Błękitna 7, 10-137 Olsztyn;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: adm@pergaminart.pl
 • telefonicznie, nr tel. +48 609 288 207 (w dni robocze, w godz. 9-17).
II. DEFINICJE
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 3. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
 4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla klientów sklepu po zalogowaniu się (wprowadzeniu adresu e-mail oraz hasła), umożliwiające zamawianie towaru, śledzenie postępu realizacji zamówienia, zmianę swoich danych na koncie, itd;
 8. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Klientom korzystającym z tej usługi, na automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 9. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą;
 10. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 12. Sklep – sklep internetowy Pergaminowy Sklepik, dostępny pod adresem internetowym http://pergaminowy-sklepik.pl;
 13. Sprzedawca, Usługodawca, Właściciel Sklepu - PERGAMINART Katarzyna Gargas, z siedzibą ul. Błękitna 7, 10-137 Olsztyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7391013699, REGON 510294202;
 14. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 15. Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient;
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Właściciel Sklepu prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną artykułów do techniki pergaminowej, scrapbookingu i innych prac kreatywnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik, pod adresem internetowym http://pergaminowy-sklepik.pl;
 2. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik:
 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
 • Newsletter.
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

      1. Odpłatność:
 • świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
      2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony;
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.
      3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługobiorca powinien posiadać:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
 • własny adres poczty elektronicznej e-mail;
 • przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 • zalecaną rozdzielczość ekranu: 1024 x 768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Coockies oraz obsługi JavaScript;
      4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
          osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
      5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
      6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
      7. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

V.  REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta;
 2. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument, do rejestracji niezbędne jest podanie: (a) imienia i nazwiska Klienta, (b) danych adresowych - ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, (c) adresu e-mail, (d) numeru telefonu, (e) hasła;
 3. Jeżeli Usługobiorcą jest Przedsiębiorca, do rejestracji niezbędne jest podanie: (a) nazwy Firmy, (b) Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP, (c) imienia i nazwiska do kontaktu, (d) danych adresowych siedziby Firmy - ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, (e) adresu e-mail, (f) numeru telefonu, (g) hasła;
 4. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta w Sklepie Internetowym, co kończy proces rejestracji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej;
 6. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta;
 7. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
VI. WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik;
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik są Sprzedawca oraz zarejestrowany Usługobiorca /posiadający Konto Klienta/;
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji;
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Usługobiorcę i jego akceptacji przez Sprzedawcę;
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
 • zalogowanie się do Konta Klienta,
 • wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodanie towarów do koszyka,
 • kliknięcie przycisku DO KASY,
 • wybranie sposobu wysyłki zamówienia,
 • sprawdzenie danych wprowadzonych do formularza – adres dostawy, dane płatnika, sposób wysyłki oraz sposób zapłaty,
 • sprawdzenie listy produktów dodanych do koszyka,
 • sprawdzenie informacji o zapłacie oraz wybranego dokumentu sprzedaży,
 • kliknięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ,
 • w odpowiedzi na złożone zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub kontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu: (a) zaakceptowania zamówienia – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, (b) odmowy przyjęcia zamówienia – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, (c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta, (d) przyczyną wystąpienia z kontrofertą, mogą być w szczególności takie okoliczności jak np. brak towarów w magazynie, (e) kontroferta jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Usługobiorcę w terminie jej obowiązywania (3 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

VII. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad;
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Pergaminowy Sklepik podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy będą naliczane na etapie składania zamówienia, w zależności od dokonanego przez Usługobiorcę wyboru sposobu dostawy oraz łącznej wagi zamawianego towaru;
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 5. Zakupione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;
 6. W przypadku zaginięcia przesyłki, po 14 dniach Sprzedawca złoży reklamację i dołoży wszelkich starań, aby sprawę wyjaśnić jak najszybciej. Ponowna wysyłka będzie uwarunkowana wynikiem rozpatrzenia reklamacji przez Pocztę Polską S.A. Sprzedawca będzie na bieżąco informować Klienta o podejmowanych działaniach oraz ich wynikach;
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dokumentem sprzedaży - fakturą VAT lub paragonem, który będzie dołączony do przesyłki z zamówieniem.
 8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
VIII. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
Dane do przelewu:

          Bank Millennium S.A.
          Numer rachunku:  58 1160 2202 0000 0001 5001 3752
          W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

 • e-przelewem – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Pergaminowy Sklepik oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń;
 2. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w formie pisemnej na adres: PERGAMINART Katarzyna Gargas, ul. Błękitna 7, 10-137 Olsztyn lub wiadomością e-mail, na adres: sklep@pergaminart.pl;
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem;
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem przypadku:
 • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru);
       5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
     6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, aby towar dotarł do Sprzedawcy w stanie
         nie zniszczonym;
    7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
        charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
    8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

XI. REKLAMACJE
 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pergaminart.pl lub pisemnie na adres: PERGAMINART Katarzyna Gargas, ul. Błękitna 7, 810-137 Olsztyn,
 • zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje: (a) imię i nazwisko Klienta, (b) numer zamówienia, (c) opis uszkodzenia lub wady towaru, (d) zdjęcie uszkodzenia lub wady towaru,
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

      2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pergaminart.pl lub pisemnie na adres: PERGAMINART Katarzyna Gargas, ul. Błękitna 7, 810-137 Olsztyn,
 • zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
 • rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
 • odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca;
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.pergaminowy-sklepik.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Hurtowni Internetowej;
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego;
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu;
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. V Regulaminu;
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu